CO2 performance ladder

CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder, een initiatief van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, stelt ons in staat om bij Bombardier Transportation Netherlands B.V. onze werkzaamheden op een  CO2 -bewuste wijze uit te voeren en zo systematisch onze CO2 -emissies te verlagen.

Our CO2 footprint

Door middel van een energieanalyse is inzicht verkregen in ons huidig en voorgaand energieverbruik. Minstens 80% van ons energieverbruik is opgenomen in de analyse. Hierdoor is het mogelijk om de meest energie-verbruikende processen te identificeren en gepaste reductiemaatregelen te treffen.

De top 3 van de meeste energieverbruikende activiteiten in 2017 van Bombardier Transportation Netherlands B.V. zijn:

  • Brandstofverbruik auto’s: 61%
  • Vluchten: 20%
  • Elektriciteitsverbruik: 17%

De meeste CO2 -uitstoot van Bombardier Transportation Netherlands B.V. wordt veroorzaakt door brandstofverbruik. Hier staat 61% gelijk aan 89 ton COen wordt uitgestoten door 17 auto’s gebruikt voor Bombardier ’s werkzaamheden. De tweede grootverbruiker op de lijst is veroorzaakt door het aantal vliegtuigreizen; 20% staat gelijk aan 28 ton CO2.

Het elektriciteitsverbruik voor het kantoor van Bombardier staat op derde plaats met een uitstoot van 24 ton CO2.

De tabel hieronder toont de trend in onze CO2-emissies ten opzichte van het referentiejaar 2016. In absolute getallen is er een lichte stijging in de uitstoot van CO2 voor 2017 in vergelijking met 2016. Bombardier Transportation Netherlands B.V. is pas in 2017 begonnen met het meten, controleren en reduceren van de CO2-uitstoot. De verwachting is dat in 2018 hiervan de vruchten worden geplukt en in 2018 significante verbetering zal worden waargenomen.

 

Tabel 1: Trend in CO2 reductie (Tonnen kg)

Emissie bron

2016

2017

Percentuele verandering

Gas

3.36

2.46

-27%

Diesel

12.75

15.07

18%

Benzine

78.81

74.10

-6%

Totale Scope 1

94.92

91.63

-3%

Electriciteit (grijs)

26.64

22.81

-7%

Electriciteit elektrische auto's (grijs)

1.48

1.65

12%

Kilometers zakelijk OV

2.03

2.26

11%

Vluchten < 700

5.47

0.57

-90%

Vluchtens 700-2500

8.22

19.37

136%

Vluchten > 2500

4.79

7.95

66%

Totale scope 2

46.63

54.61

17%

TOTALE SCOPE 1 EN 2

141.55

146.24

3%

Het aantal vluchten (hoofdzakelijk 700-2500 km) zijn toegenomen in 2017 waardoor er een stijging van de CO2-uitstoot is van circa 10 ton.

Our CO2 reduction objectives

Onze CO2 -reductie doelen

Om vast te stellen welke ambitieuze, maar realistische doelen, die in lijn zijn met de richtlijnen van de CO2-prestatieladder, door Bombardier Transportation Netherlands B.V. gezet zouden moeten worden, is gekeken naar de doelen gezet door ander bedrijven in onze branche. Volgens de SKAO-lijst had Bombardier Transportation Netherlands B.V. een totaalscore A. Dit is gemiddeld vergeleken met andere bedrijven in onze sector. Om die reden is besloten een reductiedoel te stellen welke vergelijkbaar is met de andere bedrijven in de sector: 15% CO2-emissie reductie in 2021.

Scope 1 en 2 doelen

Bombardier Transportation Netherlands B.V. wil 15% minder CO2-uitstoot in 2021.

Deze doelen zijn gerelateerd aan de jaarlijkse omzet.

Dit is verder gespecificeerd in de onderstaande doelen voor scope 1 en 2:

  • Scope 1: Wij richten ons op een 10% reductie van het brandstofverbruik van de bedrijfsauto’s. Deze reductie is gerelateerd aan het aantal gereden kilometers.
  • Scope 2: Om het elektriciteitsverbruik en de daarbij horen de CO2-uitstoot te verlagen zal gericht worden op een verlaging van 50% in 2021 ten opzichte van 2017. Om dit te monitoren is er gekozen om te meten in elektriciteitsverbruik afgezet tegen de gemiddelde buitentemperatuur.

Scope 3 doelen

Een reductie van het elektriciteitsverbruik van het aantal verkochte goederen zal worden bereikt doordat Bombardier Transportation Netherlands B.V. een aantal van haar klanten zal benaderen om hun huidige servers te vervangen door de huidige generatie, energiezuinige, servers. Het concrete doel is de vervanging van 8 van de 20 potentiele servers in 2021. Dit levert een verlaging op van 83 ton CO2 per jaar.

Our CO2 reduction measures

Onze CO2 uitstoot verlagende maatregelen

Maatregelen voor het bereiken van de doelen van scope 1/2

De volgende tabel toont de huidige maatregelen voor het verlagen van de emissies in scope 1 en 2.

Maatregel

Planning

Overschakelen naar groene energie

Eind 2018, begin 2019

Kantoorverlichting uitschakelen als de zon schijnt.

Continu

Efficiënt energieverbruik in het lab

2018

Meer energiezuinige auto’s in de vloot

Continu

Efficiënter rijden

Continu

Niet rijden tijdens spitstijden

Continu

Green driver challenge/ ‘Het nieuwe rijden’

2019

Maatregelen voor het bereiken van de doelen van scope 3

De volgende tabel toont de maatregelen gepland voor 2019 voor het reduceren van de emissies in scope 3.

Maatregel

Planning

Toon de voordelen in de reductie van het energieverbruik voor klanten

2019

Opstellen van een kosten-baten analyse

2019

Sourcing van nieuwe hardware bij verschillende leveranciers.

2019

Tevredenheidsonderzoek bij de klanten in relatie tot de nieuwe combinaties van de hardware en software.

2019

Tevredenheidsonderzoek bij de klanten in relatie tot de (veiligheids-)eisen.

2019

Opstellen van nieuwe handleidingen voor de nieuwe servers.

2019

Opleiden van werknemers voor de fysieke installatie van de nieuwe servers.

2019

Onze deelname in initatieven

Wij nemen deel aan een keteninitiatief dat ons in staat stelt om kennis en ideeën te delen en gezamenlijk nieuwer ontwikkelingen op het gebied van CO-reductie te realiseren. De CO2-prestatie ladder standaardiseert de deelname aan zulke initiatieven en vereist bewijzen, zoals notulen en presentaties, zodat aangetoond kan worden bij de audit dat een bedrijf een positieve bijdrage levert.

current initiatives

Huidige deelname initiatief

Bombardier Netherlands neemt deel aan het platform Duurzaam OV & Spoor. Het platform richt zich op een CO2 -neutraal openbaar Vervoer in 2050 en heeft daarom toekomstscenario’s opgesteld voor 7 verschillende thema’s die de benodigde technologische en sociale veranderingen beschrijven om CO2 neutraal in 2050 te bereiken. Het samenwerken met industrie en overheid binnen het kader van dit platform biedt Bombardier Nederland voordelen bij het bereiken van onze ambitieuze doelen.

Als leider van spoortechnologie, kunnen wij het platform veel kennis bieden op het gebied van onze nieuwe innovaties in energiezuinige systemen. Bijvoorbeeld onze accutrein TALENT 3 of onze nieuwe energiezuinig computersystemen voor de spoorbeveiligingssystemen. Wij willen hoofdzakelijk aan deze thema’s bijdragen.

Thema Goederentrein

Huidige goederentreinen zijn voornamelijk diesel aangedreven omdat dieselmotoren krachtig, betrouwbaar zijn en niet een geëlektrificeerd traject nodig hebben. Dit is belangrijk omdat de goederentreinen vaak in een gebied komen zonder bovenleiding. Om in dit thema een CO-neutraal systeem te bereiken in 2050 is een duurzaam alternatieve noodzakelijk. Bombardier heeft de eerste elektrische locomotief geproduceerd met een last-mile-technologie. Dit maakt het mogelijk voor een elektrische goederentrein toch in gebieden te komen welke niet geëlektrificeerd zijn., zoals bijvoorbeeld havens of vrachtterminals.

TRAXX locomotive last mile
Stations, Infrastructure & Materials

Thema Stations, Infrastructuur & Materialen

De huidige Nederlandse infrastructuur voorspelt een blijvende vraag voor transportcapaciteit. Dit heeft een direct effect op de spoorinfrastructuur. Als de treindichtheid per spoor toeneemt, dient ook het aantal spoorbeveiligingssystemen toe te nemen. Dit zal niet alleen leiden tot een toename van het energieverbruik in de spoorinfrastructuur maar zal ook vereisen dat de sector zich zal buigen over meer duurzame systemen. Bijvoorbeeld, kunnen producten op een duurzame en verantwoorde manier worden geproduceerd? Hoe kunnen deze systemen hergebruikt worden?

Om deze vragen te beantwoorden, dienen overheidsinstanties en industrie nauw samen te werken om de ontwikkeling en de implementatie van beleidsmaatregelen die duurzame oplossingen mogelijk maken en het standaardiseren van duurzame productieprocessen en producten.

Platform Duurzaam OV & Spoor’s visie biedt een houvast voor de branche van het openbaar voervoer wat op deze kan leiden tot een gemeenschappelijk doel.

Om deze vooruitgang binnen de openbaar vervoersector te volgen en wellicht zelfs te stimuleren heeft Bombardier een nieuwe permanente rol gecreëerd in Nederland; CO2-Coordinator. Hij/zij zal worden ondersteund door het lijnmanagement om zijn/haar taken uit te voeren, zoals het deelnemen aan het platform Duurzaam OV& Spoor voor het delen van nieuwe ideeën en initiatieven tussen overheid en bedrijven binnen zijn sector. Bij Bombardier Netherlands zelf zal hij/zij de CO2-maatregelen monitoren en elk half nieuwe maatregelen treffen de doelen van CO2-reductie voor 2021 te behalen.

Meer informatie over Duurzaam OV& Spoor op is beschikbaar op hun  website.